1. A Szabályzat célja

A munkavállaló-barát munkahely kialakításának, illetve a munkavállalói elégedettség és a hatékonyság növelésének egyik eszköze a Home Office keretében történő munkavégzés bevezetése. Jelen szabályzat célja a Home Office keretében történő munkavégzés feltételeinek szabályozása, és az érintett munkavállalók feladatainak, jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

2.A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a CÉGNÉV teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóira.

3.Fogalmak meghatározása

Home Office: a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.

Home Office keretében foglalkoztatott munkavállaló: a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet a munkáltató által engedélyezett munkanapokon, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel munkát végző és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló.

4.Home Office keretében történő munkavégzés

Home Office keretében az a munkavállaló foglalkoztatható, aki:

 • munkaköre jellegéből fakadóan feladatai részben Home Office keretében is elláthatók
 • a CÉGNÉV-vel határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonyban áll
 • a Home Office munkavégzés keretében biztosított a megfelelő munkakörnyezet,
 • otthoni internet hozzáféréssel rendelkezik

Valamennyi feltételnek együttesen kell fennállnia.

5.A Home Office keretében történő munkavégzés létesítése:

Távmunkavégzésre megkötött munkaszerződéssel: a távmunkavégzésre a 2012. évi I. törvény ide vonatkozó szabályai az irányadók, az egyéb szabályok a munkaszerződésben kerülnek rögzítésre

 • Munkavállalói kérelem alapján (1. számú melléklet): a Home Office munkavégzést a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezheti.
 • Munkáltatói utasítás alapján (2. számú melléklet): a Home Office munkavégzést a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelheti el.
6.A Home Office munkahellyel szemben támasztott követelmények

Informatikai követelmények

A Home Office munkavégzésre csak a CÉGNÉV által biztosított számítástechnikai eszközök használhatók.

Munkavédelmi követelmények

A munkavégzés céljára szolgáló helyiség, helyiségrész általános követelményei

A Home Office munkahely csak olyan lakóingatlanban alakítható ki, amely alkalmas a feladatok ellátására a munkahellyel kapcsolatos általában vett elvárások tekintetében. A lakóingatlanban biztosítottnak kell lenni a munkavédelmi törvényben meghatározott egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek. A foglalkoztatás feltétele, hogy az otthoni munkavégzéshez (Home Office) szükséges feltételekről szóló nyilatkozatban a munkavállalónak minden feltüntetett tételhez igen választ kell bejelölnie; ha munkavállaló egyetlen feltétel esetén is nemleges választ jelöl meg, a kérelmet el kell utasítani, illetve Home Office munkavégzés nem rendelhető el (3. számú melléklet). A munkáltató a feltételeket ellenőrizheti.

A munkahely kialakítását megelőzően és annak fenntartása alatt a munkáltató és megbízottjai jogosultak ellenőrizni e feltételek meglétét, melyet írásos dokumentumban rögzítenek (3. számú melléklet)

A Home Office munkahelyet is magában foglaló létesítményt (helyiséget, helyiségrészt) a munkavállaló biztosítja, figyelembe kell azonban venni, hogy a munkahely csak huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben alakítható ki. Nem hozható létre Home Office munkahely pinceszinten, garázsban, de megvalósítható alagsori szinten, amennyiben ott a huzamos tartózkodáshoz szükséges komfortfeltételek biztosíthatóak.

A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség vagy helyiségrész minimális méretei:

– Belmagasság: minimálisan 2,5 m

– Alapterület: minimálisan 6,0 m2

– Légtérfogat: minimálisan 15 m3

Egyéb követelmények:

– Ablak

– Fényvédelem (függöny, redőny, árnyékoló, stb.)

– A munkavégzés helyeként kijelölt minimum 6 m2 helyiség rész, ahol a tevékenység végzéséhez szükséges bútorok, eszközök, berendezések az ergonómiai előírásoknak megfelelően elhelyezésre kerülnek

Mozgás, közlekedés, térkövetelmények:

– A munkahelyet úgy kell megtervezni, hogy a Home Office keretében történő foglalkoztatás során a munkavállalónak elegendő tere legyen testhelyzete változtatásához és a mozgáshoz.

– A munkahely megközelítéséhez minimum 60 cm széles hely szükséges a biztonságos közlekedés érdekében

A zárt térben lévő munkahelyekre Hideg évszakban 20-22 C° léghőmérsékletet kell biztosítani szellemi munka esetén. A Home Office munkahelyen az ivóvízhez korlátlan hozzáféréssel kell rendelkezni. A Home Office munkahely berendezésének kialakításához az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 3. mellékletének előírásait kell figyelembe venni. A munkahely, rendeltetésszerű használata esetén nem jelenthet egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt a munkavállaló számára.

Minimálisan szükséges eszközök, berendezések:

– Munkaasztal

– Munkaszék

– Számítástechnikai eszközök

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet foglalja össze a munkavállaló számára átadott munkaeszközökkel kapcsolatos előírásokat.

Munkavállalói kérelem vagy munkáltatói utasítás alapján Home Office munkavégzést folytató munkavállalók napi munkaideje …………. között kerül elszámolásra, napi ….. perc munkaközi szünet közbeiktatásával.

A munkavállalói kérelem alapján engedélyezett Home Office mértékéről, a napok számáról, mérlegelési jogkörében a munkáltatói jogkörgyakorlója dönt.

A munkáltató által elrendelt Home Office munkavégzésre a 2012. évi I. törvény 53. § alapján kerül sor.

A Home Office munkavégzés során a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt megbeszéléseken, az előírt időpontban online vagy konferencia hívás formában részt venni.

A Home Office munkavégzés során a munkavállaló köteles a munkaviszonyból származó kötelezettségeinek teljes körben eleget tenni, és a munkáltatóval együttműködni.

Home Office munkavégzés során a munkavállaló a munkájához szükséges informatikai rendszereket a nap bármely szakában működtetheti és használhatja a munkavégzéshez, az infrastruktúra és alkalmazások rendelkezésre állási idejének figyelembevételével. A munkáltató által biztosított eszközöket a Home Office keretében foglalkoztatott munkavállaló köteles rendeltetés szerint használni, azok épségére vigyázni, valamint illetéktelen személyektől távol tartani. A munkáltató által biztosított eszközöket kizárólag a Home Office keretében foglalkoztatott munkavállaló használhatja! A szabályszerűen átadott és átvett dolgokban bekövetkezett hiányért a munkavállaló megőrzési felelősséggel tartozik (Mt.180.§) Az otthoni munkavégzés esetén a munkavállalót ért sérülést a munkavállaló, vagy akadályoztatása esetén más személy (pl. a hozzátartozója) a munkáltatói jogkörgyakorló részére a lehető legrövidebb időn belül jelezni köteles. A munkabalesetek bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatban a Home Office munkavállaló esetében is a mindenkor hatályos Munkavédelmi Szabályzat előírásai érvényesek.

7.A Home Office munkavégzés megszüntetése

A Home Office munkavégzés keretében történő foglalkoztatás bármely fél kérelmére megszüntethető az alábbiak szerint:

A munkáltatói jogkörgyakorló bármikor – indokolás nélkül – felmondhatja a Home Office munkavégzésről szóló megállapodást, ezáltal azonnali hatállyal megszüntetheti a Home Office keretében történő foglalkoztatást. (4. sz. melléklet)

 1. A munkáltatói jogkörgyakorló megszüntetheti a munkavállaló Home Office keretében történő foglalkoztatását, amennyiben:
  – a Home Office munkavégzést a munkáltató gazdasági érdeke már nem kívánja meg
  – a munkavállaló a tőle jogosan elvárható teljesítményszintet nem éri el,
  – a munkavégzési kötelezettség időtartamában nem állt a munkáltató vagy a munkavégzésben közreműködő munkatársai rendelkezésére
 2. A munkavállaló kérelemmel megszüntetheti a Home Office keretében történő foglalkoztatást, amennyiben
  – a Home Office feltételei részéről már nem állnak fen
  – amennyiben a lehetőséggel nem kíván tovább élni (5. számú melléklet)

A Home Office munkavégzés megszüntetése esetén a munkavállalót a Home Office megkezdése előtti hatályos munkaszerződése alapján kell tovább foglalkoztatni.

A munkáltató által – a Home Office munkavégzésre tekintettel- rendelkezésre bocsátott eszközöket a Home Office munkavégzés keretében történő munkavégzés megszüntetésekor, valamint a munkaviszony megszűnésekor haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, illetve a Home Office munkavégzéssel kapcsolatban kapott jogosultságokat meg kell szüntetni.

8.Hatályba lépés

Jelen Home Office Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

 1. számú melléklet

Home office kérelem

„Munkáltatói jogkörgyakorló neve”

Tisztelt Munkáltatói jogkörgyakorló!

Alulírott,

Név:

……………………………………………….……………

Munkakör:

………………………………………………….………….

kérem, hogy számomra az otthoni munkavégzést (Home Office) az alábbi időszakban engedélyezze:

………………………………………………………………………………………………………..

Tudomásul veszem, hogy otthoni munkavégzés esetén:

– 8.00 – 16.30 óráig (30 perc munkaközi szünet közbeiktatásával) a munkáltató és az aznapi munkavégzésben közreműködő munkatársak rendelkezésére kell állnom, szükség esetén a szokásos munkavégzési helyemen meg kell jelennem

– munkakörömhöz tartozó feladataimat teljes mértékben el kell látnom

– munkaidőm ………………..-ig kerül elszámolásra, ……. perc munkaközi szünet közbeiktatásával

– minden más kérdésben a Home Office Szabályzat, valamint a munkavégzésre vonatkozó egyéb szabályok az irányadóak

– a munkáltató vagy képviselői, valamint mindazok (pl. hatóság képviselői, ellenőrzést végzők) ellenőrizhetnek, akiknek be kell jutniuk a törvényes előírások alapján a Home Office munkavégzési helyre (ehhez előzetes egyeztetés alapján biztosítom a bejutást)

……………………….., ………………………………..

                                                                ……………………………………………

                                                                                                                     Kérelmező

A megfelelő számjelzés bekarikázandó:

 1. A Home Office munkavégzést a munkavállaló által kért időtartamban engedélyezem
 2. A Home Office munkavégzést az alábbi időtartamban engedélyezem: ………………………………………………………..
 3. A Home Office munkavégzést nem engedélyezem

                                                  ……………………………………………
Munkáltatói jogkör gyakorlója

                                                                    
2. számú melléklet

Home Office elrendelése munkáltatói utasítással

„Munkavállaló neve”

„Munkavállaló munkaköre”

Tisztelt Munkavállaló!

Alulírott munkáltató, utasítási jogköröm alapján a 2012. évi I törvény 53. § 1.) pontja alapján munkaszerződéstől eltérő munkahelyen, home office munkavégzésre kötelezem az alábbi időtartamban:

………………………………………………………

Munkanapok száma: ……………..

A Home Office munkavégzésre a CÉGNÉV Home Office szabályzatában foglaltak és a hatályos jogszabályok az irányadók.

……………………………,……………………………..

                                                  ……………………………………………

                                                          Munkáltatói jogkör gyakorlója

A fentieket tudomásul vettem, nyilatkozom, hogy a Home Office szabályzat tartalmát, munkaviszonyból származó kötelességeimet és jogaimat ismerem.

                                                  ……………………………………………

                                                                        Munkavállaló
3. számú melléklet

Nyilatkozat home office munkavégzés feltételeinek meglétéről

„Munkavállaló neve”

„Munkavállaló beosztása”

Alulírott munkavállaló előzetesen nyilatkozom, hogy az otthoni munkavégzéshez szükséges feltételekkel rendelkezem:

➢ Minimálisan 6,0 m2 alapterületű, ablakkal ellátott helyiséggel

□ Igen
□ Nem

➢ A munkahely megközelítéséhez minimum 60 cm széles szabad hellyel

□ Igen
□ Nem

➢ Fűtéssel a biztosítandó 20-22 C° léghőmérséklethez

□ Igen
□ Nem

➢ Szükség esetén mesterséges megvilágítással (lámpa, esetleg asztali lámpa)

□ Igen
□ Nem

➢ Munkaasztallal

□ Igen
□ Nem

➢ Munkaszékkel

□ Igen
□ Nem

➢ Ivóvízhez korlátlan hozzáféréssel

□ Igen
□ Nem

➢ Otthoni Internet hozzáféréssel rendelkezem

□ Igen
□ Nem

*az állításnak megfelelő négyzetbe X-et kell tenni!

………………, ………………………………

                                                  ……………………………………………

                                                                                                 Munkavállaló
4. számú melléklet

Home office munkavégzés megszüntetése

Név: ………………………………….

Munkakör: ………………….………..

Lakcím: ………………………………

Home Office munkavégzés azonnali hatályú felmondása

Értesítem, hogy a munkáltató és Ön között 20….év………….hó….napján

otthoni munkavégzés elrendelt/munkavállalói kérelemre létrejött megállapodást, azonnali hatállyal felmondom, az alábbi indok alapján (megfelelő aláhúzandó):

 • a Home Office munkavégzést a munkáltató gazdasági érdeke már nem kívánja meg
 • a munkavállaló a tőle jogosan elvárható teljesítményszintet nem éri el,
 • a munkavégzési kötelezettség időtartamában nem állt a munkáltató vagy a munkavégzésben közreműködő munkatársai rendelkezésére

A megállapodás azonnali hatályú felmondása alapján Home Office (otthoni munkavégzést) foglalkoztatását a mai nappal megszüntetem.

Tájékoztatom, hogy 20..év………..hó…..napjától munkavégzési kötelezettségének hatályos

munkaszerződésében foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

Jelen intézkedésemmel szemben a Munka Törvénykönyve 287. § (1) bekezdése alapján a közléstől

számított 30 napon belül keresettel fordulhat a(z)…….. Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

Tájékoztatom, hogy a keresetlevél benyújtásának az intézkedés végrehajtására halasztó hatálya nincs.

…………………….., …………

                                                                  ………………………..…….

                                                                Munkáltatói jogkör gyakorlója

Átvette:

                                                                ……………………………….
Munkavállaló

                                                                              
5. számú melléklet

Kérelem Home office munkavégzés megszüntetésére

„Munkavállaló neve”

„Munkavállaló munkaköre”

Alulírott munkavállaló, kérem  …………… napján, saját kérelmemre engedélyezett Home Office munkavégzést …………. napon megszüntetni szíveskedjen.

Indokolás:

A megfelelő számjelzés bekarikázandó:

 1. a Home Office feltételei részemről már nem állnak fenn
 2. a lehetőséggel nem kívánok tovább élni

………………………, …………………….

                                                                ……………………………….

                                                                               Munkavállaló

A kérelmet elfogadom, a Home Office munkavégzést megszüntetem.

Tájékoztatom, hogy 20..év………..hó…..napjától munkavégzési kötelezettségének hatályos

munkaszerződésében foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

                                                                  ………………………..…….

                                                                Munkáltatói jogkör gyakorlója